FlashGot quản lý trình duyệt

<> FlashGot là một add-on cho phép bạn Firefox tùy biến gần như bất kỳ trình quản lý download để sử dụng với tải hàng loạt trên Firefox . FlashGot là một miễn phí Mozilla Firefox (và Thunderbir...