GridMove

Ưu điểm

  • Hỗ trợ nhiều màn hình
  • Tốt hơn tổ chức máy tính của bạn
Khuyết điểm

  • Không hữu ích cho màn hình nhỏ hoặc máy tính xách tay
Pin It