UltraEdit-32

Chỉnh sửa văn bản, HTML, hoặc mã hex với sự hỗ trợ đầy đủ cho các nhu cầu lập trình của bạn

Thay đổi gần đây

  • Mã hóa tập tin / giải mã 
  • TaskMatch môi trường
  • Hoàn toàn Re-Thiết kế Multiline Tìm / Thay thế Dialogs
  • So sánh thay đổi tập tin với phiên bản trên đĩa
  • So sánh văn bản được chọn với UltraCompare
  • Web Search Toolbar
  • Nổi hoặc neo ASCII Bảng và Danh sách Bookmark
  • Di chuyển hiện tại Line Up hoặc Down

Ghi chú

Người chiến thắng giải thưởng Công nghiệp Phần mềm chia sẻ ứng dụng tốt nhất năm 2005

Pin It