Wie man eine Registrierungsseite erstellen, Login, Logout, Verwaltung PHP & MySQL

Sie machen eine Website? Ihre Website in Form von Profi? oder Amateur? Grundsätzlich … dann müssen Sie auch eine Registrierungsseite, um ein Konto zu erstellen und Anmeldeseite einen registrierten Account zu betreten. Im Rahmen der diesem Artikel werde ich zeigen, wie man ein Seitenregister Grundprotokoll, die Sie sofort anwenden können schreiben.

1 / Erstellen Sie eine Datenbankverbindung:

Datei erstellen “mysql.php” habe den folgenden Code:

PHP:
<?php
$db_host 
"localhost" // Giữ mặc định là localhost
$db_name 'demo' // Can thay doi
$db_username 'root' //Can thay doi
$db_password 'laivt' //Can thay doi
mysql_connect " { $db_host } " " { $db_username } " " { $db_password } " ) or die( "Không thể kết nối database" );
mysql_select_db " { $db_name } " ) or die( "Không thể chọn database" );
?>
?>

Sie müssen die Informationen in der 3 Variablen $ db_name, $ db_username, $ db_password ändern, um Ihre Datenbankinformationen zu entsprechen.

2 Erstellen der Tabelle “Mitglieder” zu speichern Mitgliedschaft Informationen.:

Dann erstellen Sie eine Datei “khoitao.php” habe den folgenden Code:

PHP:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>SinhVienIT.Net - Khoi tao CSDL (Huong Dan tao trang dang ki/Dang Nhap)</title>
<?php
require_once( "mysql.php" );
$create mysql_query "CREATE TABLE `members` (
`id` INT( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`username` VARCHAR( 128 ) NOT NULL ,
`password` VARCHAR( 32 ) NOT NULL ,
`email` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
`URLS` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
`Name` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
`Birthday` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
`admin` INT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0' ,
PRIMARY KEY ( `id` )
) TYPE = MYISAM ;" 
);
$add_admin mysql_query "
INSERT INTO `demo`.`members` (
`id` ,
`username` ,
`password` ,
`email` ,
`URLS` ,
`Name` ,
`Birthday` ,
`admin`
)
VALUES (
NULL , 'admin', MD5( 'admin' ) , '[email protected]', 'http://vuicom.net', 'VuiCom.NET', '29/09/1990', '1'
);
);
if ( 
$create )
print 
"Table \"members\" đã được tạo.<br>" ;
else
print 
"Table \"members\" chưa được tạo do lỗi truy vấn SQL.<br>" ;
if (

$add_admin )
print 
"<b>TK Admin:</b><br>User: admin<br>Pass:admin<br>" ;
else
print 
"Ko thể tạo tài khoản admin vì lỗi SQL.<br>" ;
echo

'<a href="http://vuicom.net/forums/">Click vào đầy để xem Demo</a>' ;
?>

Sie weiterhin die Datei “khoitao.php” Erstellen einer Tabelle “Mitglieder” und tk admin, erstellt nach den gelöschten Dateien zu beginnen, gehen laufen. Wenn Sie mit phpMyAdmin verwendet, können Sie diese Tabelle erstellen, aber für den Neuling, sollten Sie es auf meine Art tun, danach können Sie mehr.

. 3 Erstellen der Registrierungsseite:

Datei erstellen “register.php” habe den folgenden Code:

PHP:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>SinhVienIT.Net - Dang ky thanh vien (Huong dan xay dung trang Dang ky/dang Nhap)</title>
<?php
// Tải file mysql.php lên
require_once( "mysql.php" );
//Kiem tra email co hop le hay ko
function check_email $email ) {
if ( 
strlen $email ) == ) return false ;
if ( 
eregi "^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[az]{2,4})$" $email )) return true ;
return 
false ;
}
if ( 
$_GET 'act' ] == "do" )
{
// Dùng hàm addslashes() để tránh SQL injection, dùng hàm md5() để mã hóa password
$username addslashes $_POST 'username' ] );
$password md5 addslashes $_POST 'password' ] ) );
$verify_password md5 addslashes $_POST 'verify_password' ] ) );
$email addslashes $_POST 'email' ] );
$ten addslashes $_POST 'name' ] );
$sinhnhat addslashes $_POST 'sn' ] );
$url addslashes $_POST 'url' ] );
// Kiểm tra 7 thông tin, nếu có bất kỳ thông tin chưa điền thì sẽ báo lỗi
if ( ! $username || ! $_POST 'password' ] || ! $_POST 'verify_password' ] || ! $email || ! $ten || ! $sinhnhat || ! $ten )
{
print 
"Xin vui lòng nhập đầy đủ các thông tin. <a href='javascript :history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>" ;
exit;
}
// Kiểm tra username nay co nguoi dung chua
if ( mysql_num_rows mysql_query "SELECT username FROM members WHERE username=' $username '" ))> )
{
print 
"Username này đã có người dùng, Bạn vui lòng chọn username khác. <a href='javascript :history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>" ;
exit;
}
// Kiểm tra email nay co hop le ko
if (! check_email $email ))
{
print 
"Email này ko hợp lệ. <a href='javascript :history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>" ;
exit;
}
if (! 
ereg "^[0-9]+/[0-9]+/[0-9]{2,4}" $sinhnhat ))
{
print 
"Ngày tháng năm sinh ko hợp lệ. <a href='javascript :history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>" ;
exit;
}
// Kiểm tra email nay co nguoi dung chua
if ( mysql_num_rows mysql_query "SELECT email FROM members WHERE email=' $email '" ))> )
{
print 
"Email này đã có người dùng, Bạn vui lòng chọn Email khác. <a href='javascript :history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>" ;
exit;
}
// Kiểm tra mật khẩu, bắt buộc mật khẩu nhập lúc đầu và mật khẩu lúc sau phải trùng nhau
if ( $password != $verify_password )
{
print 
"Mật khẩu không giống nhau, bạn hãy nhập lại mật khẩu. <a href='javascript :history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>" ;
exit;
}
// Tiến hành tạo tài khoản
$a mysql_query "INSERT INTO members (username, password, email,URLS,Name,Birthday) VALUES (' { $username } ', ' { $password } ', ' { $email } ', ' { $url } ', ' { $ten } ', ' { $sinhnhat } ')" );
// Thông báo hoàn tất việc tạo tài khoản
if ( $a )
print 
"Tài khoản { $username } đã được tạo. <a href='login.php'>Nhấp vào đây để đăng nhập</a>" ;
else
print 
"Có lỗi trong quá trình đăng kí, Vui lòng liên hệ BQT" ;
}
else
{
// Form đăng ký
print <<<EOF
<form action="register.php?act=do" method="post">
<table border="1" width="400" cellspacing="1" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#C0C0C0">
<tr>
<td>Tên truy nhập:</td>
<td><input type="text" name="username" value=""></td>
</tr>
<tr>
<td>Mật khẩu:</td>
<td><input type="password" name="password" value=""></td>
</tr>
<tr>
<td>Xác nhận mật khẩu:</td>
<td><input type="password" name="verify_password" value=""></td>
</tr>
<tr>
<td>Địa chỉ E-mail:</td>
<td><input type="text" name="email" value=""></td>
</tr>
<tr>
<td>URL:</td>
<td><input type="text" name="url" value=""></td>
</tr>
<tr>
<td>Tên:</td>
<td><input type="text" name="name" value=""></td>
</tr>
<tr>
<td>Sinh nhật (Ngày/Tháng/Năm):</td>
<td><input type="text" name="sn" value=""></td>
</tr>
<tr>
<td><input type="submit" name="submit" value="Đăng ký tài khoản"></td>
<td><Font size="5"> SinhViênIT.Net</Font></td>
</tr>
</table>
</form>
EOF;
}
?>

4 Erstellen der Login-Seite:

Legen Sie die Datei “login.php” habe den folgenden Code:

PHP:
 <?php
session_start 
();
header 'Content-Type: text/html; charset=UTF-8' );
echo 
'<title>SinhVienIT.Net - dang nhap (Huong Dan tao trang dang ki/Dang Nhap)</title>' ;
// Tải file mysql.php lên
require_once( "mysql.php" );
if ( 
$_GET 'act' ] == "do" )
{
// Dùng hàm addslashes() để tránh SQL injection, dùng hàm md5() để mã hóa password
$username addslashes $_POST 'username' ] );
$password md5 addslashes $_POST 'password' ] ) );
// Lấy thông tin của username đã nhập trong table members
$sql_query = @ mysql_query "SELECT id, username, password FROM members WHERE username=' { $username } '" );
$member = @ mysql_fetch_array $sql_query );
// Nếu username này không tồn tại thì....
if ( @ mysql_num_rows $sql_query ) <= )
{
print 
"Tên truy nhập không tồn tại. <a href='javascript :history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>" ;
exit;
}
// Nếu username này tồn tại thì tiếp tục kiểm tra mật khẩu
if ( $password != $member 'password' ] )
{
print 
"Nhập sai mật khẩu. <a href='javascript :history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>" ;
exit;
}
// Khởi động phiên làm việc (session)
$_SESSION 'user_id' ] = $member 'id' ];
$_SESSION 'user_admin' ] = $member 'admin' ];
// Thông báo đăng nhập thành công
print "Bạn đã đăng nhập với tài khoản { $member [ 'username' ]} thành công. <a href='index.php'>Nhấp vào đây để vào trang chủ</a>" ;
}
else
{
// Form đăng nhập
print <<<EOF
<form action="login.php?act=do" method="post">
Tên truy nhập: <input type="text" name="username" value="">
Mật khẩu: <input type="password" name="password" value="">
<input type="submit" name="submit" value="Đăng nhập">
</form>
EOF;
}
?> 

5 Erstellen von Homepage:

Legen Sie die Datei “index.php” mit dem folgenden Code:

PHP:
 <?php
session_start 
();
header 'Content-Type: text/html; charset=UTF-8' );
echo 
'<title>SinhVienIT.Net - Homepage (Huong Dan tao trang dang ki/Dang Nhap)</title>' ;
require_once( 
"mysql.php" );
if ( ! 
$_SESSION 'user_id' ] )
{
echo 
"Bạn chưa đăng nhập! <a href='login.php'>Nhấp vào đây để đăng nhập</a> hoặc <a href='register.php'>Nhấp vào đây để đăng ký</a>" ;
}
else
{
$user_id intval $_SESSION 'user_id' ]);
$sql_query = @ mysql_query "SELECT * FROM members WHERE id=' { $user_id } '" );
$member = @ mysql_fetch_array $sql_query );
echo 
"Bạn đang đăng nhập với tài khoản { $member [ 'username' ]} ." ;
echo 
"<br><a href='suathongtin.php'>Sửa thông tin</a>" ;
if ( 
$member 'admin' ]== "1" ) echo "<br><a href='admin.php'>Trang quản trị</a>" ;
echo 
"<br><a href='thoat.php'>Thoát ra</a>" ;
}
?> 

6 Erstellen von Admin-Seite:
Legen Sie die Datei “admin.php” mit dem folgenden Code:

PHP:
 <?php
session_start 
();
header 'Content-Type: text/html; charset=UTF-8' );
require_once( 
"mysql.php" );
if ( ! 
$_SESSION 'user_id' ] )
{
echo 
"Bạn chưa đăng nhập! <a href='login.php'>Nhấp vào đây để đăng nhập</a> hoặc <a href='register.php'>Nhấp vào đây để đăng ký</a>" ;
}
else
{
$user_id intval $_SESSION 'user_id' ]);
$sql_query = @ mysql_query "SELECT * FROM members WHERE id=' { $user_id } '" );
$member = @ mysql_fetch_array $sql_query );
echo 
"Bạn đang đăng nhập với tài khoản { $member [ 'username' ]} ." ;
echo 
"<br><a href='thoat.php'>Thoát ra</a><hr>" ;
if ( 
$member 'admin' ]!= "1" )
echo 
"Bạn ko phải là admin" ;
else
{
//Noi dung cac ham, cac lenh va code danh cho admin
echo "Các code cho admin ở đây" ;
}
}

?> 

7 Erstellen Logout-Seite:
Datei erstellen “thoat.php” mit dem folgenden Code:

PHP:
 <?php
session_start 
();
header 'Content-Type: text/html; charset=UTF-8' );
echo 
'<title>SinhVienIT.Net - Huong Dan tao trang dang ki/Dang Nhap</title>' ;
if ( 
session_destroy ())
echo 
"Thoát thành công!" ;
else
echo 
"KO thể thoát dc, có lỗi trong việc hủy session" ;
echo

'<br><a href="http://vuicom.net/forums/">Bấm vào đây để quay lại trang chủ<br></a>' ;
?> 

8 Erstellen Profil bearbeiten Seite:
Datei erstellen “suathongtin.php” mit dem folgenden Code:

PHP:
 <?php
session_start 
();
header 'Content-Type: text/html; charset=UTF-8' );
echo 
'<title>SinhVienIT.Net - Sua thong tin ca nhan (Huong Dan tao trang dang ki/Dang Nhap)</title>' ;
echo 
'<a href="http://sinhvienit.net/forum/">Bấm vào đây để quay lại<br></a>' ;
require_once( 
"mysql.php" );
if ( ! 
$_SESSION 'user_id' ] )
{
echo 
"Bạn chưa đăng nhập! <a href='login.php'>Nhấp vào đây để đăng nhập</a> hoặc <a href='register.php'>Nhấp vào đây để đăng ký</a>" ;
}
else
{
$user_id intval $_SESSION 'user_id' ]);
$sql_query = @ mysql_query "SELECT * FROM members WHERE id=' { $user_id } '" );
$member = @ mysql_fetch_array $sql_query );
//----Noi dung thong bao sau khi sua
$thanhcong 'Sửa thành công <a href="http://sinhvienit.net/forum/">Quay lại</a>' ;
$kothanh 'Sửa ko thành công' ;
echo 
"<b>Đang Sửa tài khoản { $member [ 'username' ]} </b>.<br>" ;
if (

$_GET 'do' ]== "sua" ) {
$ten addslashes $_POST 'name' ] );
$pass md5 addslashes $_POST 'pass' ] ) );
$sn addslashes $_POST 'sn' ] );
$url addslashes $_POST 'url' ] );
$email addslashes $_POST 'email' ] );
$sql "
UPDATE `members` SET
`email` = '" 
$email "',
`URLS` = '" 
$url "',
`Name` = '" 
$ten "',
`Birthday` = '" 
$sn "' WHERE `id` = $user_id LIMIT 1 ;" ;
if (

$sua mysql_query $sql ))
echo 
$thanhcong ;
else
echo 
$kothanh ;
if (

$_POST 'pass' ]!= "" ) {
$sqlx "UPDATE `members` SET `password` = '" $pass "' WHERE `id` = ' $user_id ' LIMIT 1 ;" ;
$suapass mysql_query $sqlx );
if ( 
$suapass )
echo 
"(Đã đổi pass) " ;
else
echo 
"(Chưa đổi pass) " ;
}
}
else
echo 
"
<form method='POST' action='?do=sua'>
<table border='1' width='100%' id='table1' cellspacing='0' cellpadding='0' style='border-collapse: collapse' bordercolor='#C0C0C0'>
<tr>
<td>Tên:</td>
<td><input type='text' value=' { 
$member [ 'Name' ]} ' name='name' size='20'></td>
</tr>
<tr>
<td>URL:</td>
<td><input type='text' value=' { 
$member [ 'URLS' ]} ' name='url' size='20'></td>
</tr>
<tr>
<td>Sinh Nhật:</td>
<td><input type='text' name='sn' value=' { 
$member [ 'Birthday' ]} ' size='20'></td>
</tr>
<tr>
<td>Email:</td>
<td><input type='text' name='email' value=' { 
$member [ 'email' ]} ' size='20'></td>
</tr>
<tr>
<td>Pass:</td>
<td><input type='password' name='pass' size='20'></td>
</tr>
</table>
<p align='center'><input type='submit' value='Sửa'><input type='reset' value='Khôi phục' name='B2'></p>
</form>
;
}
?> 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!

Hinweis:
Sie sollten die Fach Editor für Programmierer verwenden, um die Datei zu erstellen, verwenden Sie das Notepad-Fenster, wenn sie gerettet werden könnten, wenn die Sitzungsstartfehler UTF-8, auch wenn der Laden ist der fehlerhafte ASCII-Schrift

Sie können fertige Beispiele in der beigefügten sich herunterladen, um dies zu überprüfen http://www.mediafire.com/download.php?w94b9kzp90t3592
Vorbeugende Verbindung 1: http://upfile.vn/dkQJ

Pin It